Privacybeleid

S.V. ’t KAG respecteert de persoonlijke levenssfeer (privacy) van elk verenigingslid en oud-verenigingslid dat persoonsgegevens aan haar verstrekt of heeft verstrekt. S.V. ’t KAG verwerkt verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor verenigingsdoeleinden (zie hieronder) en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De grondslag voor het verwerken van verstrekte persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst tussen S.V. ’t KAG en het betreffende verenigingslid of oud-verenigingslid. 

Verenigingsdoeleinden

S.V. ’t KAG verwerkt persoonsgegevens van verenigingsleden en oud-verenigingsleden uitsluitend voor de volgende verenigingsdoeleinden: 

 • Incasso van de jaarlijkse contributie;
 • Communicatie over en uitnodigingen voor verenigingsevenementen; 
 • Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. 

Voor deze verenigingsdoeleinden verwerkt S.V. ’t KAG de volgende persoonsgegevens van verenigingsleden en oud-verenigingsleden:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleiding
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Kledingmaat

S.V. ‘t KAG verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG.

S.V. ’t KAG verwerkt verstrekte persoonsgegevens tijdens het lidmaatschap en maximaal twee jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

S.V. ’t KAG verstrekt aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het laten drukken van het jaarboek en ander verenigingsdrukwerk en als zij met deze derden een verwerkersovereenkomst is aangegaan waarin de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

S.V. ’t KAG verstrekt van haar persoonsgegevens alleen de voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres aan Stichting ’t BAG. Stichting ’t BAG is verantwoordelijk voor het benaderen van leden waarbij zij denken dat zij in aanmerking komen voor hun evenementen.

Ook kan S.V. ‘t KAG aan haar verstrekte persoonsgegevens delen met derden als de verenigingsleden en oud-verenigingsleden wier persoonsgegevens het betreft de vereniging hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Voor het overige verstrekt S.V. ’t KAG aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen aan derden als zij daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als opsporingsautoriteiten persoonsgegevens bij haar opvragen in het kader van een justitieel onderzoek.

Beveiliging

S.V. ‘t KAG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld: 

 • Alle personen die namens S.V. ’t KAG van verstrekte persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding van die gegevens.
 • Voor al haar registratie- en opslagsystemen gebruikt S.V. ‘t KAG een gebruikersnaam-en-wachtwoordbeleid.
 • Als daar aanleiding toe is, We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Alle leden zijn/worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle ingevulde lidmaatschapsformulieren worden bewaard in een te allen tijde afgesloten en alleen voor het zittende bestuur toegankelijke kast op de campus van Breda University of Applied Sciences.
 • Alleen zittende bestuursleden van S.V. ’t KAG hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

Rechten van leden en oud-leden

Leden en oud-leden hebben het recht door hen aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te wijzigen, rectificeren en te laten verwijderen. Ook kunnen zij te allen tijd bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel daarvan) door S.V. ’t KAG of door één van haar verwerkers. Ook hebben leden en oud-leden het recht om de door hen aan S.V. ‘t KAG verstrekte gegevens te allen tijde door de vereniging te doen of laten overdragen aan henzelf of in hun opdracht direct aan een derde.

Leden en oud-leden die de vereniging toestemming geven of hebben gegeven hun persoonsgegevens te verwerken hebben het recht deze toestemming te allen tijd in te trekken.

Leden en oud-leden kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van hun persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van hun toestemming voor verwerking van hun persoonsgegevens en een bezwaar tegen verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar secretaris@svtkag.nl.

Leden en oud-leden kunnen een verzoek tot verwijdering van hun persoonsgegevens van de verenigingswebsite en van sociale media sturen naar pr@svtkag.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die S.V. ‘t KAG gebruikt voor de werking, verbetering en analyse van haar website omvatten alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy van haar leden en oud-leden. Het staat bezoekers van de verenigingswebsite vrij een cookie-blokkeerder te gebruiken, hun browser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat en/of de opgeslagen cookies op hun apparaat te verwijderen.

Vragen en klachten 

S.V. ’t KAG verzoekt leden en oud-leden met vragen en klachten over de verwerking van verstrekte persoonsgegevens  contact op te nemen met haar secretaris. Het staat leden en oud-leden te allen tijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Studentenvereniging ’t KAG – het Komt Allemaal Goed

Mgr. Hopmansstraat 2

4817 JS  Breda